Last Visited Page  

Sale of immovable properties -Goa Zone.

Date of E-auction: 19/03/2021

1. M/s Creative Computers 2. Mrs. Priyanka Pradeep Salaskar 3. M/s Shree Varadvinayak Distributor 4. Mr. Sawalaram Yashwant Kerkar 5. Mr. Nilesh Nilkanth Thakur 6. Mrs. Priya Sunil Niravadekar 7. Mr. Siddhant Bhagwan Parab